Søsken med ASD

Å ha søsken med ASD kan by på et annerledes søskenliv. På denne siden kan du lese om behov man gjerne har når man er søsken til en på spekteret, og hvordan man kan imøtekomme disse.

Å ha søsken med ASD 

Søsken til barn og unge med ASD har som regel et annerledes søskenliv. Relasjonen er ofte preget av at søsken uten autisme både får og tar en utvidet omsorgsrolle overfor bror eller søster med autisme. Søsken til barn med ASD rapporterer likevel om hovedsakelig gode relasjoner til sine søsken. En studie gjort av Ruud Van Geel og Kristen Flaten (2020) viser at søsken beskriver verdifulle samspill og felles glede med søsknene sine. Utfordringene knyttet til å ha et søsken med ASD handler ofte om for lite tid med foreldre og at man får flere omsorgsoppgaver. Sårhet knyttet til hvordan søskenet kan bli oppfattet av andre er også veldig vanlig hos barn som har et søsken med ASD.

BEHOV OG HVORDAN BEHOVENE KAN MØTES

Hvilke behov søsken til barn med ASD har vil variere fra familie til familie, men behovet for “vanlige” opplevelser er ofte størst. «Indiana Resource Center for Autism» er et amerikansk kompetansesenter som har gitt ut artikkelen «Siblings perspectives: some guidelines for parents». Her beskrives tolv vanlige behov søsken til barn med ASD ofte har, og hvordan behovene kan møtes: 

1: Jevnlig mulighet til å snakke åpent og ærlig

Søsken trenger å kunne kommunisere åpent og ærlig, ut ifra deres aldersmessige forståelsesnivå. De bør jevnlig få anledning til å snakke om hvordan de har det, uten selv å måtte ta initiativ til samtalen. 

2: Informasjon om ASD

Søsken trenger alderstilpasset informasjon om diagnosen. Hvor mye søsken forstår, og hva de bekymrer seg for, vil endre seg med alderen. Det er derfor viktig at de får informasjon over tid. Søsken trenger mer informasjon etter hvert som de blir eldre og møter på nye situasjoner med sine søsken med ASD. 

3: Individuell oppmerksomhet og ros

Familier har ofte mye fokus på å rose all utvikling og ferdigheter hos barnet med ASD. Søsken til barn med diagnosen har også dette behovet og det er viktig å gi ros for prestasjoner og store og små milepæler. Gi søsken oppmerksomhet og ros for hvem de er, og hva de får til, selv om det er «forventet».

4: Avsatt egentid med foreldre

Søsken har godt av tid alene med sine foreldre, dersom det er mulig. Dette kan gjøres på ulike måter, slik som en fast kveldsrutine, eller lengre aktiviteter innimellom. Uavhengig av form og lengde er det viktig å sette av tid regelmessig.

5: Hjelp til lek og samhandling

Søsken til barn med ASD trenger ofte å lære gode strategier for hvordan de kan leke med søsken. Foreldre/nærstående bør hjelpe med å finne gode aktiviteter og konkrete leker for barna. 

6: Medbestemmelse i grad av involvering

Søsken bør kunne velge selv hvor involverte de er i livet til broren eller søsteren med ASD. De fleste søsken til barn med ASD har et større ansvar for sitt søsken enn det man ser hos andre barn. Det er likevel viktig at søsken selv må få være med på å bestemme hvor mye ansvar de skal ha. Det er viktig å huske at mange søsken påtar seg for mye ansvar fordi de ser at foreldrene trenger dem. Dette er ofte vanskelig å unngå, men viktig å ha et bevisst forhold til. 

7: Føle seg trygge

Søsken kan bli usikre hvis deres bror eller søster utagerer eller er uforutsigbar å forholde seg til. Mange søsken er redde for seg selv og andre, og for tingene sine. Foreldre/nærstående må jobbe for å trygge barna og vise at de har kontroll. 

8: Se at det stilles krav til bror eller søster

Hvilke krav man stiller til barna vil naturlig nok variere. Det er likevel viktig å vise søsken at barnet med ASD også har oppgaver i hjemmet og bidrar på sin måte. Med alderen vil søsken til barn med autisme ha bedre forståelse for hva man bør forvente. 

9: Tid til å bearbeide følelsene

Søsken trenger tid og veiledning for å kunne rydde i tanker og bearbeide følelser. Foreldre og andre voksne må møte barnet med tålmodighet og forståelse, og anerkjenne at søskenets følelser er normale og akseptable, uavhengig av om det er gode eller vonde følelser. 

10: Mulighet for å oppleve et “normalt» liv

Av og til vil det være fint å få oppleve familieliv og aktiviteter som ikke styres av barnet med ASD. For å få til dette kan det være nødvendig å søke om f. eks avlastning eller støttekontakt. Det er viktig at foreldre ber om hjelp, slik at de får tid til søsken til barnet med autisme. 

11: Støtte fra andre i samme situasjon

Søsken trenger å erfare at de ikke er alene og at det finnes andre barn som forstår og deler noen av de samme opplevelsene. Undersøk hvilke muligheter det er for søskentreff og/eller familieaktiviteter i deres kommune ved å kontakte Autismeforeningen. 

12: Hjelp med hva de kan si til andre

Søsken er ofte redde for spørsmål eller negative kommentarer fra medelever og andre. I disse situasjonene hjelper det å være forberedt. Tips om hva man kan si eller gjøre i mulige situasjoner kan hjelpe. 

Søsken har et unikt og livslangt bånd. Når man har et søsken med ASD påvirkes dette båndet på ulike måter. Det er mange utfordringer med å vokse opp med et søsken med autisme, men det har også mange positive sider. For mange blir søskenrelasjonen bedre over tid.

I de fleste familier med barn med autisme er det en utfordring å unngå at søsken blir for involverte. I familier hvor man finner en god balansegang kan det å ha et søsken med ASD føre til bedre omsorgsevner hos barna. Søsken til barn med ASD viser ofte gode evner til å sette seg inn i andres tanker og følelser, også utenfor familierelasjoner. 

Nyttige lenker:

Link til inspirasjonskilden: «Siblings’ perspectives: some guidelines for parents»

Til videre lesing om søsken med autisme: 
«Familiesituasjonen fra et søskenperspektiv: en søsters erfaringer»«Søsken til autist: lever i to verdener»

Til videre lesing om søskenproblematikk generelt 
«Når barn er pårørende» (fra Barns beste)
«Ta barn på alvor nr. 8» (et hefte om søsken fra Voksne for barn)
«Søsken i fokus» (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring)
«Hva kan foreldre og fagpersoner gjøre for søsken?» (Frambu)
«Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn» (Frambu)
«Når barn har syke søsken: informasjon til foreldre» (fra BarnsBeste.no)
«Snakketøyet» (mye i samtaleguiden er relevant selv om den fokuserer på syke foreldre)

Videoer og radioinnslag på nettet
«Hvordan er det å ha søsken med ASD»
«Å ha en bror med autisme» (fra radioprogrammet «God helg,» NRK P1, 2. april 2016)
«Liv med autism: Se till mig som syskon är»
«What’s it like to have a sibling with autism» (kortfilm med lettlest engelsk tekst og tale)
Filmer og tv-programmer«Min bror Kollokungen» (svensk barne-tv-serie)
«Barnet med det rare i» (norsk dokumentarfilm om en jente med autisme  – og hennes søster)
«The black balloon» (film om en tenåring som har en bror med autisme)
«Superbror» (en dansk film om en 10-åring som har en storebror med autisme)

Applikasjoner
«Meg også» (gratis applikasjon til IOS eller Android)

Tips: Følg med på Pinterest-siden «Søsken til barn med ASD.»  


Del: