Å leve med ASD

ASD og mental helse

Mennesker med ASD er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre

Les mer
Generell tilrettelegging

God tilrettelegging og forståelse er avgjørende for god livskvalitet

Les mer
Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

ASK er alle andre måter å kommunisere ansikt til ansikt på, enn talespråk.

Les mer
Kriminalitet, rus og vold

Pasienter med ASD og ruslidelse har den samme rett til individuelt tilpasset rusbehandling som andre pasienter.

Les mer
Søvn

Søvnproblemer er relativt vanlige blant personer med ASD.

Les mer
Sanser og sensitivitet

Sansemessig følsomhet hos personer med ASD kan være annerledes enn hos personer uten ASD

Les mer
Utfordrende atferd
Les mer
Tiltak og metodikk/læring og mestring
Les mer
Kunnskap om egen diagnose: Psykoedukasjon
Les mer
Individuell tilrettelegging/ Målrettet miljøarbeid
Les mer