ASD og mental helse

Under ser du en lettlest versjon av ASD og mental helse. Du kan også se: Psykiske lidelser hos personer med autisme

Personer på autismespekteret har også en mental helse.

Det har lenge vært en oppfatning og holdninger om at personer med autismespekterdiagnose (ASD) ikke kunne ha psykiske lidelser. Alle vansker de hadde ble forstått og forklart som en del av autismen.

Heldigvis ser vi at det er en endring i denne oppfatningen. I dag er det bred faglig enighet om at mennesker med ASD er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. 

Autisme er en livslang funksjonsnedsettelse og behandling er i hovedsak opplæring og tilrettelegging for å oppnå best mulig fungering og selvstendighet. God tilrettelegging er også viktig for å forebygge tilleggslidelser. 

Det å ha en god mental helse vil oftest være at man har det bra i livet – At man har god helse, føler at man har et aktivt liv, opplever mestring og trives.

Personer med autisme har større sjanse for ikke å få tilgang til psykisk helsehjelp med autismefaglig kompetanse og tilrettelegging.

Mange personer med autisme får ikke behandling for sine tilleggsvansker fordi fagpersoner og kommunale tjenester ikke har erfaring med denne gruppen, og er usikre på hvordan de skal diagnostisere og gjennomføre behandling.

Ofte får vi også høre at de ikke får den hjelpen de trenger eller føler at de ikke passer inn i behandlingen.

Dette fører til at mange med ASD ikke får likeverdig helsehjelp.

 Tilleggsvansker innenfor psykisk lidelse og som somatisk-sykdom for eksempel, smerter, traume, spiseforstyrrelse og rusproblematikk skal tilbys på lik linje med andre.

På autismekunnskap.no vil du kunne lese om disse temaene, og hvor viktig det er med nødvendig tilpasset og kunnskapsbasert behandling. 

Det er viktig å søke hjelp når du trenger det, for å finne støtte og behandling som passer for deg.

Selv om du har autisme så har du rett på en god helse og god livskvalitet.

Se: Psykiske lidelser hos personer med autisme

Del: