Generell tilrettelegging

God tilrettelegging og forståelse for personer med en autismespekterdiagnose (ASD) er avgjørende for god livskvalitet. Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid er viktig for å oppleve mestring i hverdagen.

Behandling, oppfølging og tilrettelegging vil variere ut fra blant annet personlighet, alder, funksjonsnivå og livssituasjon.

Målet med tilrettelegging er å bidra til selvstendighet, trygghet, mestring, mulighet til å påvirke og fungere i sitt eget liv.

Hjelpen må være tilpasset den enkelte ut fra ens styrker, ønsker og interesser. Det er også viktig å huske at personer med autisme utvikler seg og forandrer seg på lik linje som andre, slik at tilretteleggingen må evalueres og skreddersys ut fra behov og livsfaser.

Det finnes forskjellige metoder, behandling og verktøy som er utarbeidet for å gjøre livet med ASD lettere.Tilretteleggingen må være koordinert og ha tverrfaglig samarbeid på tvers av fagområder og sektorer.

 Tilrettelegging i hverdagen kan være:

  • Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK 
  • Spesialpedagogisk hjelp i barnehage, skole og studier
  • Hverdagslivs ferdigheter, ADL-Trening
  • Støtte i sosialt samspill. 
  • Hjelpemidler som f eks vektdyne, solbriller eller hodetelefoner 
  • Kommunale tjenester, som for eksempel støttekontakt, BPA og andre tjenester.
  • Struktur, forutsigbarhet  og oversikt, for eksempel dagsplaner og ukeplaner
  • Mulighet  for å trekke seg tilbake og skjerme seg for sensoriske inntrykk.

Autismeforeningen i Norge  baserer sitt verdigrunnlag og sin aktivitet på FNs menneskerettighetserklæring og FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Personer med ASD skal ha et godt liv basert på den enkeltes interesser og behov. Dette innebærer likeverd og engasjement i samfunnet i alle livsarenaer og livsfaser, 

Det er viktig å huske på de  store individuelle forskjellene innenfor autismespekteret, noen har tydelige hjelpebehov, mens andre strever med å få den hjelpen de har behov for

Tilrettelegging gjelder ikke bare i oppvekst og skole. For å oppnå livskvalitet og likeverdig deltakelse i samfunnet er det avgjørende at man også får tilrettelegging i familielivet, arbeid , aktiviteter og fritid, med fokus på helhetlige, langsiktige og individuelt tilrettelagte tilbud. 

Del: