Sosiale forståelsesvansker

Teksten handler om sosiale forståelsesvansker og utfordringene som kan oppstå i sosialt samspill. Å ha ASD gjør kommunikasjon og samhandling vanskelig, noe som kan resultere i misforståelser. Man kan ha ulike behov og preferanse for sosial aktivitet, dette må respekteres.

Personer med autismespekterdiagnose (ASD) har forståelses- og kommunikasjonsvansker, og utfordringer med sosial samhandling. Det å omgås andre kan være krevende og føre til misforståelser, tapsopplevelser og konflikter. Hvor store vanskene er, er individuelt fra person til person. 

Forståelsesvansker påvirker personer med ASD og kan gjøre det vanskelig å forstå og etterleve sosiale normer og regler. Mange har en bokstavelig og konkret forståelse av språk og vansker med å forstå sammenhenger og årsak/virkning. Mange kan slite med å tolke sosiale signaler, kroppsspråk, hint, blikk og posisjon. Å forstå andres motiver og handlinger, og vite hva som er vanlig å gjøre, å ta andres perspektiv og sette seg inn i hva andre tenker og føler, kan være krevende. 

Forståelsesvanskene kan være vanskelig for andre å oppfatte og kan også være situasjonsbetinget. Graden av språk- og kommunikasjonsvansker varierer fra de som bortimot ikke forstår talespråk og ikke har funksjonelt talespråk, og til de som tilsynelatende har lite problem med både språkforståelse og talespråk. 

Blant annet på grunn av forståelsesvansker, kan samvær med andre medføre frustrasjon, misoppfatninger og gi en opplevelse av å mangle kontroll. Dette kan igjen føre til atferd og strategier som virker uhensiktsmessige eller utfordrende.

For å bidra til at mennesker med ASD får et godt liv og klare seg best mulig må vi legge til rette for mestring av sosiale situasjoner og prøve å ta utgangspunkt i, og hensyn til, den enkeltes sosiale behov og preferanser. Som Temple Grandin sier: 

«Det er viktig å legge til rette for at sosialt samvær og samhandling med andre oppleves som noe positivt og hyggelig. Mange med autisme må få opplæring i og øve på strategier for å kunne mestre og håndtere ulike situasjoner. En målsetning er å føle glede over å mestre og oppnå økt selvstendighet. Dette må individuelt tilpasses.»

Tilrettelegging av miljøet rundt personer med ASD kan være med på å organisere en trygg og forutsigbar hverdag, gjerne med bruk av visuelle hjelpemidler som dagsplaner, arbeidsplaner og annen visuell eller skriftlig informasjon. Se side om Tilrettelegging.

Statped har gode nettsider hvor du blant annet kan lese om “de 7 h’er” (hvem, hva, hvor) som kan være et nyttig verktøy for å visualisere, skape trygghet og senke stressnivået: Statped.

En person i ressursgruppa for mennesker med ASD har skrevet om det å ha forståelsesvansker. Les teksten her: Forståelsesvansker av Ressursgruppen

Del:
Samvær med andre kan medføre frustrasjon, misoppfatninger og gi en opplevelse av å mangle kontroll. Dette kan igjen føre til atferd og strategier som virker uhensiktsmessige eller utfordrende.