Barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett på et trygt og godt skolemiljø. Ifølge opplæringsloven har alle elever i den norske skolen rett til tilpasset opplæring. Dette er avgjørende for at alle skal kunne utvikle seg og lære ut fra sitt individuelle utgangspunkt. Målet er å sikre at alle i samfunnet har muligheten til å leve et meningsfylt liv og bli mestre egen tilværelse. Barn og unge med ASD kan ha behov for ekstra tilrettelegging og er avhengige av å bli møtt av pedagoger med solid kompetanse og forståelse for ASD. Dette er essensielt for at de skal kunne oppleve en positiv skolehverdag, føle seg inkludert og oppleve mestring.

Tilrettelegging

Overganger
Skolevegring

Les mer
Spesialundervisning

Vedtak om spesialundervisning
Individuell opplæringsplan (IOP)

Les mer
Barnehage, autisme og spesialpedagogisk hjelp

Allerede i småbarnsalder føler noen foreldre at det er noe som er annerledes med barnet sitt. 

Les mer
Barneskole

Når en ASD blir stilt mens barnet går i barnehagen, er det viktig å starte forberedelsene tidlig for å sikre en god overgang til skolen.

Les mer
Ungdomsskole

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett på et trygt og godt skolemiljø.

Les mer
Videregående skole
Les mer
Høyere utdanning

For å støtte personer med ASD i høyere utdanning er det viktig å tilby tilpassede læringsmiljøer og ressurser.

Les mer
Arbeidsliv

Å være kollega til en med ASD
Aktivitetssenter

Les mer
Aktivitetssenter

De fleste kommunene tilbyr dagtilbud i form av et slags aktivitetssenter til pasienter/brukere over skolealder med funksjonsnedsettelse

Les mer