Barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett på et trygt og godt skolemiljø. Ifølge opplæringsloven har alle elever i den norske skolen rett til tilpasset opplæring. Dette er avgjørende for at alle skal kunne utvikle seg og lære ut fra sitt individuelle utgangspunkt. Målet er å sikre at alle i samfunnet har muligheten til å leve et meningsfylt liv og bli mestre egen tilværelse. Barn og unge med ASD kan ha behov for ekstra tilrettelegging og er avhengige av å bli møtt av pedagoger med solid kompetanse og forståelse for ASD. Dette er essensielt for at de skal kunne oppleve en positiv skolehverdag, føle seg inkludert og oppleve mestring.