Ungdomsskole

Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett på et trygt og godt skolemiljø. Ifølge opplæringsloven har alle elever i den norske skolen rett til tilpasset opplæring. Dette er avgjørende for at alle skal kunne utvikle seg og lære ut fra sitt individuelle utgangspunkt. Barn og unge med ASD kan ha behov for ekstra tilrettelegging og er avhengige av å bli møtt av pedagoger med solid kompetanse og forståelse for ASD. Dette er essensielt for at de skal kunne oppleve en positiv skolehverdag, føle seg inkludert og oppleve mestring.

Del: