Individuell opplæringsplan (IOP)

Individuell opplæringsplan (IOP) er et arbeidsverktøy for skolen/lærer for å sikre at opplæringstilbudet blir i samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket. Et enkeltvedtak er basert på den sakkyndige vurderingen utført av PP-tjenesten (PPT). Alle elever som får spesialundervisning skal ha en individuell opplæringsplan. Den skal beskrive hvordan undervisningen skal gjennomføres, innholdet i opplæringen og målet for undervisningen

IOP står for individuell opplæringsplan. En IOP er et arbeidsdokument med en individuell og personlig plan basert på enkeltvedtaket. Det er viktig at skolens praksis samsvarer med enkeltvedtaket. Målet er å sikre at opplæringstilbudet blir i samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket. IOP er et arbeidsverktøy for skolen/lærerne når de skal gi spesialundervisning. IOP skal utarbeides så fort som mulig i samarbeid med foresatte, men kan ikke ferdigstilles før enkeltvedtaket er fattet. Den kan ikke inneholde nye eller andre rettigheter enn det som kommer frem av enkeltvedtaket som er basert på den sakkyndige vurderingen. Eleven/foreldrene kan klage til statsforvalteren dersom spesialundervisningen  ikke gjennomføres slik det er fastsatt i enkeltvedtaket.

Det er ikke noe krav i lovverket at foreldre skal gi samtykket til IOP, og den kan ikke klages på.

Opplæringsloven paragraf 5, sier at alle elever som har fått vedtatt rett på spesialundervisning skal ha en IOP. Les mer om spesialundervisning her: Vedtak om spesialundervisning.

Hva er en god IOP:

  • En IOP skal beskrive hvordan spesialundervisningen skal gjennomføres og hvordan den skal samordnes med den ordinære opplæringen. Innholdet  i en IOP må samordnes med klassens plan for ordinær opplæring. Dersom en elev skal fristas fra undervisning, skal dette komme tydelig frem i IOPen. 
  • Den må være konkret og lett å forstå. 
  • Både faglige- og sosiale kompetansemål skal beskrives. 
  • En IOP skal beskrive hvordan opplæringen ellers skal drives.
  • En IOP skal inneholde mål som er realistiske for barnet og viktige for dets faglige og personlige utvikling. 
  • Skal gi et godt grunnlag for evaluering av opplæringen.
  • Målene i planen skal vise den kunnskapen eleven skal opparbeide seg i de aktuelle fagene.

Noen elever har behov for mål som forutsetter et alternativt innhold i større deler av opplæringen. Disse målene kan være knyttet til feks:

  • Egenomsorg (hvordan ta vare på seg selv, kropp og helse)
  • Kommunikasjon (hvordan gjøre seg forstått og forstå andre)
  • Praktiske ferdigheter

Elever som har IOP kan fritas de ordinære målene for sitt trinn. 

Skolen skal utarbeide årlige rapporter om opplæringen og elevens utvikling. Rapporten skal sendes til eleven/foresatte og kommunen/fylkeskommunen. Elevens utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevenes IOP.

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider (udir.no) kan du lese mer om individuell opplæringsplan.

Del:
Veien til IOP:
- Foresatte eller skolen identifiserer behov for spesialundervisning.

- Sakkydig vurdering utarbeides av PPT.

- Enkeltvedtak fattes av skolen ved rektor.

- En IOP utarbeides av skolen i samråd med eleven og foresatte.