Vedtak om spesialundervisning

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen. Dette gis for å sikre et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Skolen skal involvere og spørre eleven og foreldrene før de tar avgjørelsen som gjelder eleven. For å få spesialundervisning må man ta kontakt med skolen og be om at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vurderer om barnet har behov for spesialundervisning. PPT vurderer hvorvidt eleven har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet og vil beskrive elevens lærevansker. Skolen vil så fatte vedtak der det går frem hvilken hjelp barnet er tildelt.

Hva er spesialundervisning?

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen. Retten til spesialundervisning i skolen er hjemlet i Opplæringsloven kapittel 5. Spesialundervisning kan for eksempel være: 

 • at eleven jobber etter andre læringsmål enn sine medelever. Eleven kan også følge klassens læringsmål, men få annen form for tilrettelegging
 • individuelt tilpasset opplæring
 • at en lærer, spesialpedagog eller assistent følger opp eleven i klassen
 • undervisning i mindre grupper/alene
 • får særskilt tilpasset utstyr/hjelpemidler

Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov og gi eleven et forsvarlig utbytte av undervisningen ut fra egne forutsetninger. 

Hvordan få vedtak om spesialundervisning?

I følge Barnekonvensjonen § 12 har alle barn rett til å si sin mening og deres mening skal bli tatt på alvor. Skolen skal involvere og spørre eleven og foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven.

 1. Barn, foresatte eller skole identifiserer og vurderer behov for spesialundervisning
 2. PPT gjennomfører sakkyndig vurdering
 3. Skolen fatter et enkeltvedtak
 4. Skolen utarbeider en IOP

Foresatte eller skole identifiserer behov for spesialundervisning

Foresatte kan ta kontakt med skolen og be om at pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) vurderer barnet. Skolen kan også ta kontakt med foreldrene, men må alltid ha foresattes samtykke i tilfeller hvor skolen mener at det skal henvises til PPT.

PPT gjennomfører sakkyndig vurdering

Ved henvisning til PPT gjennomføres utredning og det vurderes om barnet har behov for spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen er vedtaksgrunnlaget for enkeltvedtaket om spesialundervisning.

I løpet av utredningen samarbeider PPT med elev, foreldre og skole, samt eventuelt spesialisthelsetjenesten og Statped. PPT kan bruke rapporter fra andres utredninger  som en del av grunnlaget for sin vurdering. Uttalelser, for eksempel en legeattest fra fastlege, kan ikke anvendes som grunnlag for å fatte vedtak om spesialundervisning. 

Den sakkyndige vurderingen skal være så tydelig at det ikke er noen tvil om hvordan spesialundervisningen skal gjennomføres.

I den sakkyndige vurderingen skal det utredes og tas standpunkt til blant annet::

 • elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • beskrive elevens lærevansker og andre forhold som er av betydning for opplæringstilbudet
 • beskrive realistiske opplæringsmål og gi en konkret beskrivelse av et forsvarlig opplæringstilbud
 • hva eleven skal ha av spesialundervisning
 • hvilket omfang/timeantall skal spesialundervisningen ha
 • hvordan undervisningen skal organiseres, herunder kompetanse hos den som skal undervise

Det er viktig at den sakkyndige vurderingen sier noe om hvordan undervisningen skal gjennomføres (i grupper/alene), hvor mange timer som skal gis av spesialpedagog og hvor mange timer skal være med assistent og om støtten også skal gis i friminuttene. 

Dersom PPT kommer fram til at barnet ikke har behov for spesialundervisning, er det viktig å vite at alle barn har rett på tilpasset opplæring. Ved tilpasset opplæring har ikke barnet en egen IOP. Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen og er nedfelt i opplæringsloven § 1-3. Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Tiltakene kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, pedagogiske metoder og progresjon.

Skolen fatter et enkeltvedtak

På grunnlag av sakkyndig vurdering fra PPT skal skolen/rektor fatte et enkeltvedtak der det går frem hvilken hjelp barnet er tildelt. Avvik fra den sakkyndige vurderingen må begrunnes godt, og vedtaket kan påklages. Vedtaket til rektor må være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om hva slags opplæringstilbud eleven skal ha. Foresatte skal bli involvert og samtykke før skolen vedtar at barnet skal få spesialundervisning. Elever som får spesialundervisning skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever. Når det er gjort vedtak om spesialundervisning, har rektor ansvar for at det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan.

Hvem kan bistå faglig når barnet har fått rett til spesialundervisning?

I utgangspunktet er det skolens ansvar å tilegne seg nødvendig kompetanse. PPT er den nærmeste til å gi faglig veiledning. Ved behov kan en be om veiledning hos BUP (barne- og ungdomspsykiatrien) eller Barnehabiliteringstjenesten. En kan også søke Statped om tjenester. Både PPT, Statped, BUP og Barnehabiliteringstjenesten kan bistå med nødvendige utredninger, tester og funksjonskartlegginger for det enkelte barnet. 

Klagemuligheter

Foresatte (eller elev over 15 år) kan klage på avslag om rett til spesialundervisning, på innholdet i enkeltvedtaket, på saksbehandlingen og på manglende oppfyllelse av enkeltvedtaket. Dersom man ønsker å klage gjøres det til skolen og eventuelt videre til Statsforvalteren. Fristen for å klage på enkeltvedtaket er tre uker fra foresatte/elev ble kjent med vedtaket, men det kan også klages senere dersom innholdet i vedtaket ikke følges opp.

Del:
Nyttige ressurser
Utdanningsdirektoratet