Overganger

Overganger kan være sårbare situasjoner og det er derfor viktig at en har tenkt igjennom hvordan en kan trygge barnet. Autister kan være ekstra sårbare for disse overgangene. Selv små endringer som er ubetydelige for andre kan føre til store utfordringer for barnet og familien og må tas på alvor. Barn og foreldre kan oppleve å få tilbakemeldinger slik som: at eleven må ta seg sammen, sånn har vi alltid gjort det, dette må hen bare godta for slik er det bare. De kan oppleve økt stress, angst og usikkerhet i overganger. Støtte til barn med autisme i overganger er viktig for deres trivsel og suksess. Tilpasningen må være individuell og skreddersydd den enkelte. 

Her er noen tips som kan være til hjelp ved skoleoverganger:

Forbered barnet tidlig
Forberedelsene til skolestart varierer og det vanligste er at en starter ett til to år før skolestart, men for noen barn begynner man tre til fire år i forveien, hvis det involverer mange aktører og ut fra barnets behov. Dette gir barnet tid til å bli kjent med den nye situasjonen og kan redusere angst og utvikling av skolevegring.

Samarbeid med skolen
Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom de ulike instansene, foreldrene og elevene selv. Det er viktig at de ulike aktørene snakker sammen om barnets behov og hvordan barnet kan støttes i overgangene. Det er også viktig å sørge for at skolen har tilgang til informasjon om barnets diagnose, styrker og utfordringer.

Besøk den nye skolen
Barnet bør gjøre seg kjent med skolen og lærerne i god tid før oppstart. Tiltak kan være besøk og hospitering på skolen og bli kjent med skoleveien, skolebygget og uteområder. Det er viktig at elevens stemme blir hørt ved utarbeidelse av planer og tilretteleggingstiltak. Dette kan hjelpe barnet med å bli kjent med det nye miljøet og redusere stress og usikkerhet.

Etablere rutiner
Rutiner er viktige for barn med autisme. Prøv å etablere en stabil rutine før overgangen, og oppretthold den så mye som mulig under og etter overgangen. Dette kan bidra til å redusere stress og usikkerhet.

Bruk visuelle støttemateriell
Visuelle støttemateriell, som f.eks. tidsplaner, læringsplaner, bilder og sosiale historier, kan hjelpe barnet med å forstå hva som skal skje og hva som forventes av dem.

Alternativ kommunikasjon
Det er viktig at elevens kommunikasjonsform blir videreført i den nye skolen og at personalet har kompetanse på kommunikasjonsformen før barnet starter på skolen.

Vær tålmodig og støttende
Det kan ta tid for barn med autisme å tilpasse seg nye situasjoner og mennesker. Vær tålmodig og støttende, og anerkjenn deres følelser og innsats.

Følg opp
Det er viktig at det i en periode etter overgangen opprettholdes en god kontakt mellom de ulike instansene for å forsikre at overgangene går godt og om det er behov for ytterligere støtte eller tilpasninger.

Søk profesjonell hjelp
Hvis barnet ditt fortsatt opplever store vanskeligheter etter overgangen, kan det være nyttig å for eksempel ta kontakt med helsesykepleier, PPT eller fastlegen som kan vurdere videre henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Del:
Overganger krever tilpasninger, og tilpasningen må være individuell og skreddersydd den enkelte.
Nyttige ressurser
Statped