Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet. Har du har behov for følge eller assistanse for å gå på for eksempel ulike aktiviteter, attraksjoner, transportmidler, kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbevis eventuelt gir.

Det er ingen rett til ledsagerbevis, ordningen er ikke lovforankret,det er opp til den enkelte kommune å tilby ordningen. Noen kommuner har ennå en nedre aldersgrense på ledsagerbevis, sjekk hjemkommunen din. Private aktører kan også velge om de aksepterer ledsagerbevis.

Krav til søknaden:

  • Dokumentasjon på autismespekterdiagnose..
  • Legeattest på  tilsyn- og hjelpebehov. Be lege utdype hvorfor det er viktig med ledsagerbevis.
  • En utfyllende søknadstekst. Her kan det være lurt å beskrive forskjellene på  barn/ungdom/voksnes tilsyn- og hjelpebehov, i forhold til andre på samme alder.
  • Søk selv om kommune ennå praktiserer en nedre aldersgrense, og be samtidig kommunen endre praksis.
  • Vis til Bufdirs retningslinjer for ledsagerbevis i søknaden.

Ledsagerbevis er et kort som utstedes av søkerens bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

 I januar 2023 kom Bufdir med nye retningslinjer: 

https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/ledsagerbevis/

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/ledsagerbevis

Del: