Saksbehandling i NAV-saker

Folketrygdlovens saksbehandlingsregler

Folketrygdlovens saksbehandlingsregler finner vi i Folketrygdloven kapittel 21.

Forvaltningsloven gjelder med visse unntak det blir redegjort for nedenfor. Redegjørelsen her må derfor ses i sammenheng med avsnittet om forvaltningsloven.

Hvor skal søknad fremmes

Krav om ytelser etter Folketrygdloven skal vanligvis settes fram for ditt lokale NAV kontor. 

Krav om hjelpemidler, lese- og sekretærhjelp og tolkehjelp skal vanligvis settes fram for NAV hjelpemiddelsentral. For en stor del av hjelpemidlene er det vanlig at kommunens habiliteringsansvarlig formulerer søknaden, innhenter underskrift fra den det gjelder, og fremmer søknaden overfor hjelpemiddelsentralen. Du har likevel alltid rett til å søke selv.

Din opplysningsplikt

Den som krever en ytelse, plikter å gi de opplysninger og levere de dokumenter som er nødvendige for at NAV skal kunne vurdere om vedkommende har rett til ytelsen. Den som mottar en ytelse, plikter å underrette NAV om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til ytelsen eller for å kunne kontrollere ytelsens størrelse. NAV kan også kreve at slike opplysninger oppgis.

NAV kan kreve at den som krever eller mottar en ytelse, lar seg undersøke eller intervjue av lege eller annen sakkyndig dersom de finner at det er nødvendig.

Ved behandling av krav om ytelser eller kontroll av løpende ytelser og tidligere utbetalte ytelser etter denne loven har NAV rett til å innhente nødvendige opplysninger fra behandlingspersonell, arbeidsgivere, offentlig myndighet, bank, forsikringsselskap, privat pensjonsordning, utdanningsinstitusjon, samt Statens lånekasse for utdanning. De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten ugrunnet opphold og uten hinder av taushetsplikt.

Det er viktig at alle endringer som kan ha betydning for ytelsen blir varslet. En ytelse kan kreves tilbakebetalt dersom det viser seg at den er ytt på sviktende grunnlag.

Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for NAV, har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted.

Opplysninger til andre forvaltningsorganer, kan gis bare når det er nødvendig for å fremme NAVs oppgaver eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller helse. NAVs brukerkontakter kan også få visse opplysninger uten hinder av taushetsplikten.

Saksbehandlingstid og underretting om vedtak

Saker om ytelser etter denne loven skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, og medlemmet skal underrettes skriftlig om vedtaket så snart som mulig.

Krav om stønad til helsetjenester, sykepenger, stønader ved pårørendes sykdommer (herunder pleiepenger) og fødselspenger skal så vidt mulig avgjøres straks, og underretning om vedtaket kan gis muntlig eller på annen måte. Det samme gjelder krav om nærmere bestemte enkle hjelpemidler og tolkehjelp. Medlemmet kan i så fall kreve å få vedtaket skriftlig bekreftet.

Klage over vedtak fra NAV

NAV har gode rutiner med å skriftlig veilede om hvilke klageadgang som finnes, hvor lang klagefristen er og hvor klagen skal sendes.

Når en klage blir mottat sendes det normalt en bekreftelse samtidig som saksbehandlingstiden opplyses. Først er det vedtaksorganet, som kan være NAV lokalt etter NAV Forvaltning, som skal vurdere sitt eget vedtak. De kan bruke inntil 6 måneder på sin saksbehandling, og lengre tid dersom det tar tid å få inn dokumentasjon til saken. De gjør en vurdering av hva du har skrevet i klagen, og dersom de fastholder sitt vedtak, så sender de en saksutredning som du får noen få uker på å kommentere før den sendes til NAV Klageinstans. Noen ganger er saken allerede sendt klageorganet, og du blir bedt om å sende kommentarer direkte dit. Du vil da også få en antydning om hvor lang tid klageinstansen skal bruke på å vurdere saken.

Klagefristen over vedtak fra NAV er 6 uker.

Anke til Trygderetten

Dersom du ikke når fram med ditt krav hos NAV Klageinstans, kan saken ankes inn til Trygderetten.

Trygderetten er en førstinstansdomstol, som behandler saken skriftlig. De er ikke en del av NAV, og forholder seg selvstendig til både departementet og NAVs organer.

Ankefristen over vedtak fra NAV Klageintans er 6 uker.

Anke til alminnelige domstoler

Domstolen kan overprøve lovligheten av Trygderettens kjennelser. Et slikt søksmål reises direkte til lagmannsretten i ditt område, og frist for å reise søksmål er 6 måneder fra kjennelsen er avsagt.

Det vil være lurt å rådføre seg med advokat før man går til retten med en trygdesak. Dersom det er åpenbart at du ikke vinner fram kan du i tillegg til å bære egne omkostninger også risikere å måtte betale statens utgifter til advokat (motpartens saksomkostninger).

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_8-1#KAPITTEL_8-1

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1966-12-16-9#KAPITTEL_4

https://trygderetten.no

https://lovdata.no/nav/rundskriv/r00-00

Del: