Grunnbeløpet

Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelser etter folketrygdloven.

Hva er Grunnbeløpet (G)?

Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelser etter folketrygdloven. Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget. Stortinget gir bestemmelser om regulering av grunnbeløpet.

Størrelsen på Grunnbeløpet

Pr 1 mai 2023 er G = 118 620

Grunnbeløpet er en størrelse som danner grunnlag for de fleste trygdeytelser:

Grunnbeløpet anvendes ved

 • beregning av grunnpensjon
 • beregning av særtillegg
 • beregning av poengtall
 • beregning av tilleggspensjon
 • beregning av barnepensjon
 • fastsettelse av maksimumsgrense for sykepengegrunnlag
 • fastsettelse av inntektsgrense for ektefelle ved vurdering av rett til ektefelletillegg
 • beregning av ektefelletillegg og barnetillegg
 • fastsettelse av inntektsgrense for pensjonister og andre stønadsmottakere
 • beregning av pensjon under opphold i helseinstitusjon mv
 • beregning av yrkesskadeerstatning

Grunnbeløpet anvendes også i andre sammenhenger, også utenfor folketrygden. Et eksempel er statlige og kommunale gruppelivsforsikringer som utmåles i G (grunnbeløpet). De fleste offentlige tjenestepensjoner reguleres etter den prosentvise økningen av grunnbeløpet, såkalt “G-regulering”.

Etter vergemålsloven så skal ikke verger ansvar for økonomi disponere mer enn 2 G av den vergetrengendes midler – det resterende skal plasseres på kapitalkonto som Statsforvalteren styrer.

Minstearv etter arveloven nytter seg også nå av G ved at pliktdelsarven fra hver av foreldrene ikke er mer enn 15 G.

Endring av Grunnbeløpet

Etter Stortingets bestemmelser (gitt 23. mai 1993) skal Grunnbeløpet normalt reguleres 1. mai hvert år.

Endringen skal være basert på det siktemål å gi pensjonistene en inntektsutvikling omtrent på linje med ventet utvikling for yrkesaktive og i tråd med de prinsipper og mål som for øvrig legges til grunn for gjennomføringen av det inntektspolitiske opplegg.

Ventet inntektsutvikling for yrkesaktive blir fastsatt med utgangspunkt i inntektsoppgjørene for offentlige tilsatte og LO/NHO-oppgjørene. Det blir utarbeidet bakgrunnsmateriale som viser hva tallene for ventet inntektsutvikling for yrkesaktive er basert på og andre forhold som har hatt innvirkning på fastsettelsen av grunnbeløpets størrelse. Bakgrunnsmaterialet skal også vise hvordan inntektsutviklingen har vært for yrkesaktive og pensjonister i de senere år.

Melding om nytt grunnbeløp pleier komme ca etter 15 juni hvert år. Det er stortinget som vedtar grunnbeløpets størrelse etter innstilling fra regjeringen, det såkalte Trygdeoppgjøret.

Del: