Advokatbistand

Når man har fått avslag på noe man har søkt om, kan det være lurt å vurdere å benytte seg av advokathjelp i klage eller ankeomgangen. I denne artikkelen gir vi en oversikt over alternative rettshjelpordninger som har betydning for kostnads- og risikovurderingen ved å velge advokat som prosessfullmektig i forvaltningssaker.

Rettshjelpsordninger

Når man har fått avslag på noe man har søkt om, kan det være lurt å vurdere å benytte seg av advokathjelp i klage eller ankeomgangen. I denne artikkelen gir vi en oversikt over alternative rettshjelpordninger som har betydning for kostnads- og risikovurderingen ved å velge advokat som prosessfullmektig i forvaltningssaker.

Vurderer man å skaffe seg advokathjelp er det fornuftig å ha oversikt over hvilke offentlige rettshjelpsordninger som finnes. De fleste advokater som arbeider med slike saker har god oversikt over disse reglene og kan gi en mer presis veiledning i den konkrete sak. I denne artikkelen gis en generell oversikt over de generelle rettshjelpsordninger som kan være aktuelle for personer og pårørende til personer innen autismespekteret.

Fritt rettsråd

Fri rettshjelp utenfor rettergang gis som hovedregel som fritt rettsråd. Fritt rettsråd er nødvendig juridisk rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem.

Søknad om fritt rettsråd kan innvilges til den som har inntekt og formue under bestemte grenser fastsatt av departementet. Pr 1. januar 2022 ble inntektsgrensen for fri rettshjelp økt til kr 320 000 for enslige og kr 490 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000.

Det er verdt å merke seg at inntekts- og formuesgrensene ikke følger den alminnelige inntektsutviklingen i samfunnet. Vi ser at rettigheten begrenses ved at staten bevisst velger å ikke oppgradere satsene. Satsene hadde stått så stille før siste økning at nesten ingen tilfredsstilte vilkårene. 

Fritt rettsråd innvilges normalt etter stykkpris i klagesaker innen trygdesystemet (7 timer i klagerundene – og flere saker vil bli slått sammen innen en stykkpris). I klagesaker overfor andre forvaltningsorgan gis det normalt inntil 5 timer rettsråd, men i særlig spesielle saker kan det innvilges mer.

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fritt rettsråd dersom det økonomiske vilkåret etter annet ledd er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad. Ved vurderingen skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med saksfeltene i første og annet ledd.Det kan i unntakstilfeller også innvilges fritt rettsråd selv om de økonomiske vilkår i annet ledd ikke er oppfylt dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon.

Det innvilges ikke fritt rettsråd dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

Søknad om fritt rettsråd avgjøres i de aller fleste saker av Statsforvalteren, gjennom elektronisk saksbehandling. De har fra 1 januar 2006 fått utvidet sitt ansvarsområde, slik at de avgjør også saker som tidligere ble avgjort innenfor NAV.

Fritt rettsråd omfatter nødvendige utgifter til rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem. Når særlige grunner foreligger og det er nødvendig med medisinsk eller annen sakkyndig bistand for å bringe på det rene om det er behov for fri rettshjelp, kan Fylkesmannen samtykke i at fritt rettsråd skal dekke vesentlige og nødvendige utgifter til slik sakkyndig hjelp.

Etter særskilt søknad kan et fritt rettsråd utvides til å gjelde bistand til å gjøre myndighetene oppmerksom på generelle forhold som måtte ligge til grunn for søkerens aktuelle problem, samt foreslå endringer og forbedringer av lovregler eller forvaltningspraksis.

Fri sakførsel

I trygdesaker som ankes inn for Trygderetten kan det innvilges fri sakførsel dersom de økonomiske vilkår er oppfylt. Fri sakførsel etter første ledd gis ikke dersom det er urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

Fri sakførsel medfører en høyere egenandel enn fritt rettsråd sakene, se nedenfor.

Egenandel

Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats uten mva. Fra 1 januar 2023 er salærsatsen 1 140 kroner eks mva. Rettshjelpsmottakeren må da dekke én time av advokatens arbeid selv, men man slipper å betale momsen. Den skal det offentlige dekke.

Personer som mottar fri sakførsel (saker som går for domstolene) skal betale en egenandel på 25 prosent av mottatt støtte, men med et tak på 5 ganger salærsatsen.

(1 140 * 5 = kr 5 700)

Personer med bruttoinntekt under kr 100 000 pr år betaler ikke egenandel. Minstepensjonister og personer med AAP kommer gjerne over dette beløpet, og ordningen fungerer i praksis kun for sosialhjelpsmottakere og andre totalt uten inntekt eller pensjonsytelser.

Forvaltningsloven § 36 – saksomkostninger

Det følger av forvaltningsloven § 36 at når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Det vil derfor si at hvis du velger å bruke advokat i en klage/anke og dette gir et vedtak som er til gunst for deg, da skal du også få dekket de utgiftene du har brukt på advokat.

Det man får dekket er det som knytter seg direkte til utarbeidelse av klage, i den utstrekning arbeidet har vært nødvendig og klagen fører frem. Dersom klage ikke fører fram, er det heller ikke grunnlag for å fremme slikt krav. Fører klagen bare delvis fram, er det ikke sikkert man får dekket alle utgifter man har hatt til klagen.

Arbeid forut for vedtak eller arbeid som ikke knytter seg direkte til utarbeidelse av klage kan normalt ikke kreves dekket etter denne bestemmelsen.

Forvaltningsloven § 36 gjelder i alle typer forvaltningssaker, og vil derfor være aktuelle både i klagesaker overfor kommunen og i trygdesaker.

Forsikringsordninger

Enkelte saker kan være dekket av villa- og innboforsikringen eller av en barneforsikring. Noen har også mer generell retthjelpsdekning gjennom fagforeningen sin. Her må de enkelte vilkår leses nøye. Selskapene har forskjellige vilkår seg i mellom, og innenfor samme selskap kan det være forskjell mellom de enkelte avtalene. Erfaringsmessig gir selskapene selv god informasjon om hvilke typer saker som er dekket. Normalt er ikke forvaltningsklager dekket av innboforsikringen. I barneforsikringer som dekker kostnader ifm barns sykdom kan det imidlertid være et spørsmål om ikke advokatutgifter ifm en forvaltningsklage er en påregnelig kostnad som følge av sykdommen.

Det er verdt å være oppmerksom på at det kan være ganske store egenandeler hos en del av forsikringsselskapene når de dekker saksomkostningene. De har gjerne først en egenandel mellom 5 – 10 000, deretter må forsikringstaker dekke 20 % av de øvrige advokatutgiftene. Det finnes også rettshjelpsordninger hvor man får et visst antall advokattimer dekket gjennom ett spesielt advokatfirma.

Kostnader ved å bruke advokat

De fleste advokater oppgir sine priser på sine nettsteder dersom de har slike. Det anbefales at man tar kontakt med advokater som kan være aktuelle som prosessfullmektiger og forhører seg om pris for din type sak. Det er viktig å få avklart når «taksameteret» begynner å løpe, hva som eventuelt vil bli krevd som sikkerhet for salær (forskudd) og hvordan advokaten avregner oppdraget. Advokater som er medlemmer av Advokatforeningen, har plikt til å skrive oppdragsbekreftelser ifm inngåelse av større oppdrag. I slike oppdragsbekreftelser gis det normalt oversikt over pris og faktureringsrutiner.

Del: