Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønd

Hjelpestønad er for deg som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt tilstand. Søknad om hjelpestønad sendes til NAV. Det er fire ulike satser som vurderes ut ifra hvor omfattende pleie- og tilsynsbehovet er. Mange som har barn med ASD får forhøyet hjelpestønad sats to, tre eller fire.  Når personen fyller 18 år, vil det kun være mulig å få sats 1. 

Foreldre til barn med autismespekterdiagnose har ofte mange og omfattende pleie- og tilsynsoppgaver. Hjelpestønaden er ment å være en økonomisk kompensasjon for dette ekstraarbeidet, selv om den ikke gir en reell økonomisk timebetaling for det arbeidet som utføres. Arbeidet kan også innebære stimulering, opplæring og trening.

Hjelpestønad:

 • En økonomisk stønad man kan få fra NAV. 
 • Er ikke inntektsavhengig – og er skattefri
 • Stønaden gis til personer som har behov for pleie og tilsyn, dag og natt  på grunn av sykdom eller en funksjonsnedsettelse.  
 • Pleie- og tilsynsbehovet må være større enn det som er normalt for andre på samme alder. 
 • Hjelpebehovet må være langvarig, 2-3 år eller mer 
 • Hjelpebehovet må minst være 2-2,5 timer i uka som tilsvarer sats 1 i hjelpestønad.  
 • Det er ingen nedre aldersgrense for rett til hjelpestønad, men hjelpestønad sats 1 er det høyeste beløpet som blir utbetalt til personer over 18 år 
 • Pleien eller tilsynet  må gjøres av privatpersoner, som for eksempel ektefelle, barn, foreldre, fosterforeldre, slektninger, naboer eller andre
 • Søker må være medlem i folketrygden 

Ordinær hjelpestønad sats 1
Ingen aldersgrense, men er den høyeste satsen som blir utbetalt til personer over 18 år.

Det ekstra hjelpebehovet må minst være 2-2,5 timer pr uke

Forhøyet hjelpestønad sats 2, 3 og 4

Når behovet for forhøyet hjelpestønad blir vurdert, blir det lagt vekt på hvor:

 • mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
 • omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
 • stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
 • stor den totale arbeidsbelastningen er for den som gjør pleieoppgaven

Barnet kan ikke få forhøyet hjelpestønad til praktisk hjelp, som for eksempel matlaging, rydding, vasking eller innkjøp.

Del: