Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er en ny konstruksjon med vergemålsloven i 2010 som trådte i kraft 1. juli 2013, og er et slags privat alternativ til vergemål. Du kan selv bestemme hvem som skal representere deg dersom du senere kommer i en situasjon der du ikke lenger kan ivareta egne anliggender. Det er et krav at du har evne til å forstå fullmaktens betydning, og det er noen nærmere formkrav – blant annet skriftlighet og to vitner.

Hvem kan opprette og hvem kan være fullmektig
En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år, og som har evne til å forstå hva en fullmakt innebærer. Fullmektigen må også være over 18 år, si ja til å være fullmektig og ikke selv ha verge. En juridisk person, f.eks. et advokatfirma kan ikke utpekes.

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, og kan avgrenses til å gjelde bestemte områder.

Hva er ikke omfattet
Uten særskilt hjemmel i lov kan fullmektigen på fullmaktsgiverens vegne ikke:

 • stemme ved valg
 • inngå ekteskap
 • erkjenne farskap
 • samtykke til donasjon av organ
 • opprette eller tilbakekalle testament
 • samtykke til tvang
 • eller handle i andre særlig personlige forhold

Fullmektigen kan være fullmektig så langt han ikke selv er inhabil. I en slik situasjon kan det bli behov for å oppnevne midlertidig verge for de forhold som gjør han inhabil.

En fullmektig kan gi sedvanlige gaver på vegne av fullmaktsgiver. Andre gaver må fremgå særskilt av fullmakten. Det samme gjelder forskudd på arv.

Fullmektig kan få dekket utlegg han har i utøvelse av sitt verv. Det følger av vergeloven § 88 at også når det er rimelig kan beregne seg et paselig vederlag, hvis ikke noe annet er avtalt i fullmakten. Det kan være lurt å ta stilling til dette når fremtidsfullmakten skrives.

Formkrav
Fremtidsfullmakten må utformes på en spesiell måte for være gyldig:

 • den må være skriftlig
 • den må signeres av fullmaktsgiver
 • det skal være to vitner som fullmaktsgiver godtar og som skriver under samtidig
 • vitnene skal være til stede sammen samtidig og med fullmaktsgiver
 • vitnene må være fylt 18 år og skal ikke være fullmektig etter fullmakten
 • vitnene kan ikke være fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn

Fremtidsfullmakten bør dateres, og den bør si noe om at den opprettes frivillig av fullmaktsgiver og andre forhold av betydning. Den bør også oppgi vitnenes fødselsdato og adresse.

Stadfesting
En fremtidsfullmakt trer i utgangspunktet i kraft så snart det foreligger legerklæring på at den skal tre i kraft, men for enkelte disposisjoner eller hvis noen bestrider fullmakten, så skal den eller kan den stadfestes av Statsforvalteren.

De kontrollerer at alle formalkrav er i orden, videre ser de til at:

 • fullmaktsgiver var 18 år da den ble skrevet
 • hadde evne til å forstå disposisjonens betydning da den ble opprettet
 • vitnene oppfylte kravene
 • det ikke er grunn til å anta at fullmektigen er uegnet for oppdraget

Fullmektigen må legge fram legererklæroing som viser aktuell helsetilstand på fullmaktsgiver og bevis på at nærstående er varslet. Statsforvalteren sørger selv for den videre opplysning av saken og gir en attest dersom alle vilkår er oppfylt og den kan stadfestes.

Del: