Ekstra omsorgsdager

Når du har egne barn boende hos deg, har du rett til et bestemt antall omsorgsdager per kalenderår, som sikrer deg inntekt når du må være borte fra jobb grunnet barns eller barnepassers sykdom.

Hvis du har et barn med autisme, kan dette gjøre at du har markert høyere risiko for å måtte være borte fra jobben. I denne situasjonen kan du søke om å få 10 ekstra omsorgsdager. Dersom du er alene om omsorgen kan du søke om 20 ekstra omsorgsdager. Har du flere barn med autisme, annen funksjonsnedsettelse eller kronisk/langvarig sykdom, kan du få 10 ekstra dager for hvert barn. Du må da sende én søknad for hvert barn. Dersom du får innvilget ekstra omsorgsdager vil dette gjelde ut kalenderåret barnet fyller 18 år. 

Det er viktig at du sender inn legeerklæring som beskriver barnets tilstand, og hvordan og hvorfor det gir markert høyere risiko for fravær fra jobb. 

Når kan du bruke omsorgsdager:  

  • Barnet er sykt
    Det kan for eksempel være hvis barnet har omgangssyke eller influensa, og derfor må være hjemme fra skole eller barnehagen
  • Hvis barnet ditt trenger oppfølging på grunn av autisme, annen funksjonsnedsettelse eller kronisk/langvarig sykdom, kan du bruke omsorgsdag selv om barnet ikke er syk den aktuelle dagen. Dette kan for eksempel være at barnet skal til legen, ha oppfølgingsmøter med lege, fysioterapeut, BUP, PPT eller ansvarsgruppe. 
  • Barnepasser er syk
    Dette kan for eksempel være hvis en forelder i foreldrepermisjon blir syk, hvis dagmamma er syk og hvis barnehagen må stenge på grunn av sykdom hos de ansatte.
  • Den som vanligvis har den daglige omsorgen må følge et annet barn til utredning eller innleggelse. 

Du kan lese mer om hva du ikke kan bruke omsorgsdager til på Nav sine hjemmesider: https://www.nav.no/omsorgspenger

Kan arbeidstakeren være borte deler av en arbeidsdag?

Hvis du kun er borte deler av en arbeidsdag, kan arbeidsgiver godkjenne at du kun bruker deler av en omsorgsdag. For eksempel hvis du er borte to halve arbeidsdager, kan arbeidsgiver godta at du samlet har brukt en hel omsorgsdag. Hvis arbeidsgiver ikke godtar dette, skal det telles som at du har brukt en hel omsorgsdag.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte om de skal godkjenne bruk av delvise omsorgsdager med de tillitsvalgte. 

Også selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke delvise omsorgsdager. 

Del:
Nyttige ressurser:
Nav: Omsorgspenger